Manipulacja procesem nauki.

Manipulacja procesem nauki.
Niszczenie Logiki, Prawdy i Wiedzy : Programowanie edukacyjne.

Trivium – 7 umiejętności godne człowieka wolnego.

( sztuki wyzwolone ,dziś powszechnie zakazane )

Wstęp :

„Sztuki wyzwolone (siedem sztuk wyzwolonych) (łac. septem artes liberales, właściwie siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) – podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza. 

Siedem sztuk dzielonych było na dwie mniejsze grupy – trivium i quadrivium. 

Kanwą tego podziału, było monumentalne, encyklopedyczne dzieło Marka Terencjusza Warrona, zatytułowane Disciplinarum libri IX (Dziewięć ksiąg naukowych lub 9 wrót nauki).

Geneza określenia. 

Termin pochodzi od Marcjanusa Kapelli, który w V wieku stworzył dzieło „O zaślubinach Merkurego i Filologii” (De nuptiis Philologiae et Mercurii), w którym zawarł wszystkie wykładane w szkole nauki (składało się z siedmiu ksiąg) i nazwał je siedmioma sztukami wyzwolonymi. 

Celem księgi było odwzorowanie świata w nauce. Kasjodor w VI wieku w dziele: „O rzeczach boskich i ludzkich”, dostosował podręcznik Kapelli na użytek kształcenia chrześcijańskiego. 

( Niestety powoli przekształcano wiedzę w masońską naukę kłamstwa osadzoną na religii i służbie kastom wyższym. )

W średniowieczu uzyskanie tytułu magistra siedmiu sztuk wyzwolonych, stanowiło podstawę do dalszych studiów uniwersyteckich na kierunkach prawa, medycyny lub teologii.

  
Trivium

Trivium obejmowało gramatykę, co w owym czasie oznaczało biegłość w łacinie, dialektykę (czyli logikę) oraz retorykę (sztukę układania mów). 

Trivium było na ogół wstępem do kolejnego etapu nauki.

Quadrivium

Na średniowiecznych uniwersytetach quadrivium uważane było za przygotowanie do studiów filozofii i teologii. 

Obejmowało ono geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę. 

Quadrivium, można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).”

Dawno, dawno temu, w średniowiecznych uniwersytetach, nowych studentów uczono sztuki: gramatyki, logiki i retoryki.

Gramatyka: wewnętrzna budowa języka.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Obecnie celem nauki, nie jest wiedza lecz dezinformacja w wyniku ,której uczeń staje się podporządkowanym ideom hierarchi ubezwłasnowolnionym niewolnikiem. 

Trivium zostało zminimalizowane. Równowaga pomiędzy wiedzą ,a nauką została zachwiana, a następnie zniszczona.

Śmierci logiki w szkołach.

Po intensywnej, psychologicznej terapii, idea nauki postrzegana jest jako śmieszny cel edukacji. 

Indoktrynacja stała się jedyną formą nauki poprzez nacisk na wymuszone zapamiętywanie przez ucznia fałszywych prawd, dat i opinii wymyślonych autorytetów, wywodzących się z kast wyższych .

Umysł ucznia i studenta, staje się użytecznym śmietnikiem, po wypełnieniu, którego systemową propagandą wytworzony zostaje posłuszny, certyfikowany niewolnik, kapo lub użyteczna marionetka .

  
Zniszczenie i oszukanie logiki, sztuki racjonalnego myślenia jest w istocie celem systemowej ideologii.

Nauka psa nie różni się dziś od nauki człowieka : ułożenie, ocena, pochwała i tytularna oraz fianansowa nagroda… Kreatywność opiera się na namawianiu ludzi do zgłaszania pomysłów, których wykorzystaniem zajmują się administracje, firmy i korporacje. 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

Strategia ta zyskała wielki rozgłos i stała się elementem kontroli, kradzieży i wyzysku względem inteligentnych i kreatywnych jednostek.

Republika Światowa

„Czczone Założenia Republiki”,

opierają się na przestępstwie (Crooks) oszustów tworzących monopol, którego zwalczanie będzie formą bunt przeciwko Anglii (obecnie Nowemu Porządkowi Świata) i władzy oświeconych nad światem. 

Z tego też względu nie, można podważać władzy, autorytetu, prawa, medycyny i szkolnictwa !!!”

Na podstawie tych argumentów i frazesów oraz na ideach ochrony hierarchii, ojcowie założyciele stworzyli : Deklaracje i Konstytucje USA. 

Więc kraj ten opisywany jako ostoja marzeń i wolności (pierwsze Elizjum) od początku swojego istnienia był zgniłym w środku środkiem społecznej kontroli i podporządkowania. 

Pomysł stworzenia państw demokratycznych i socjalistycznych … oparty jest na złych źródłach : 

” Czczonych założeń republiki”, czyli czystej utopi, opartej na zasadach władzy hierarchicznej i terrorze podporządkowania jej ideom.

„Dla elit ustrój nie ma żadnego znaczenia. Te dziwne, dualne, komiczne twory, powstał tylko jako forma kontroli kast niższych, które walczą o jak najwyższą pozycje u stóp swoich władców. 

Człowiek, w walce o własny byt i pozycję, staje się niebezpiecznym dla siebie i innych ludzi zwierzęciem, biorącym na sobie grzechy swoich nieobliczalnych panów … 

Ktoś kto służy jakiemukolwiek systemowi, staje się pomocnikiem psychopatów, nazywanych bogami, prezydentami, premierami, cesarzami czy papieżami … ”

Dydymus”

Użyteczność jest gówno warta.

Pomysłów nie należy oceniać według ich użyteczności, ale poprzez ich dostosowywanie do podstawowych zasad. 

(Grzebiąc hierarchie i technologie, odzyskujemy wolność i człowieczeństwo … 

Niekiedy, aby coś wartościowego zyskać, musimy coś wymyślonego i narzuconego stracić. 

Ludzie, po tysiącach lat hierarchicznej niewoli stracili możliwość wywnioskowania, co jest dobre dla nich, a co jest dobre dla rządzącej nimi hierarchicznej elity. 

  
Ludzie wierzą nawet w nieistniejące rzeczy posiadające nazwę, kształt i zapach strachu i przymusu : podatki, pieniądze, technologie, systemy i religie … 

Dusza nazywa to propagandą więziennej „wolności”. 

Cały postęp i technologia, są kreatorem zniszczenia i uzależnienia. 

Kreacja nowej, białej technologii wymaga zrozumienia dwóch faktów :

1. Technologia, nie przyczynia się przez jej tworzenie i użytkowanie do zniszczenia powietrza, wody, życia i bogactw naturalnych ziemi.

2. Technologia nie jest celem życia, formą uzależnienia, formą kreacji fetyszu i nowego Boga, lecz formą użytecznego narzędzia nie powodującego uzależnienia, chęci zabijania, opętania czy demoralizacji. 

Tylko ludzie o wyższym stopniu człowieczeństwa, zrozumieją nasz przekaz, wchodząc w nowy wiek ludzkości. A reszta, reszta jest już od dawna martwa. 

Dydymus (2009r.))

Czy tak oceniono m.in. broń jądrową, komórki, technologie komunikacji bezprzewodowej … ?! 

Raczej nie! 

Istotą wszystkich dzisiejszych pomysłów – jest zysk, wprowadzanie form kontroli , oraz uzyskanie jak największej śmiertelności w wyniku wykorzystywania czarnej technologii! 

Dziś nikt nie ocenia działań politycznych i religijnych przez pryzmat dobrze uformowanych argumentów, lecz przez nakaz prawa, władzy i autorytetu. 

Dziś po prostu zamiast w serce, dusze i logikę, trzeba „patrzeć na źródła”, kreowane przez fałszywe autorytety, lektury i schematy postępowania prawnego. !

Nikomu z was nie wolno dziś spytać: 

” Kim są ci ludzie, którzy stworzyli owe prawa, fałszywe teorie i nauki . ? 

Kim są ludzie, którzy nie będąc w danej sytuacji (urzędnicy, politycy, sędziowie, księża…), kreują mój świat .?”

A ponieważ, wszystko zostało już ustalone i zaprogramowane, nie ma potrzeby kształtowania prawdziwej wiedzy, opartej na logice i prawdziwych myślach ucznia, opartych na retoryce. 

Nie ma też powodu kształcić nauczycieli i łożyć na edukacje. !

Argumentum ad hominem.

W logice, nazywa się to : Argumentum ad hominem (łac. argument dostosowany do danego człowieka) – pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym, na poparcie swojej tezy, dyskutant powołuje się na nasze, nie do końca związane z tematem, opinie lub zachowania. (Polityka, religia, prawo, edukacja…)

Siłowa manipulacja …

Zabieg ten ma pokazać, że w gruncie rzeczy zgadzamy się z tezą przedstawioną przez dyskutanta, a jeżeli nadal upieramy się przy swoim, to znaczy, że jesteśmy niekonsekwentni w swoich przekonaniach.

  
Jedna po drugiej, główne idee wiedzy zostały zamordowane przez naukę. Powoływano do życia fałszywe, masońskie kontrolujące nasze myśli i opinie autorytety, np. Darwina, Freuda czy Papieża.

Możesz, być zaskoczony liczbą ludzi, którzy wierzą, że wartość pomysłu, zależy wyłącznie od tego, kto wymyślił ów pomysł !. 

Autorytet jest dziś bogiem ,nawet jeśli tworzy bezsensowne pomysły : popatrz na polityków, religię czy urzędników kierujących się ideami nonsensu !!!

( Przeczytaj fragment z tory : http://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/wygnani-sowianie-grupa-brahm-i-grupa.html )

Studenci nie kreują samodzielnego świata, tworząc poczucie własnej wartości, lecz strategię wyznawania cudzych ideologii, słów i myśli! 

Mamy więc doczynienia, nie z wiedzą lecz nauką, a to czyni ze studenta tandetny i tani produkt systemu pozbawianego z biegiem czasu idei kreatywizmu, indywidualizmu i wolnomyślicielstwa . 

Zapalone do działania, młode istoty zniechęcają się wraz z biegiem czasu do własnej prawdziwej myśli, dostosowując się do idei niewolnictwa i podporządkowania. !

  
Studenci są jak tresowane psy potrafiące po pierwszym roku podporządkować się idei kary i nagrody. 

Prawda jest złem, kłamstwo jest dobrem, nawet jeśli jest to, nielogiczne to, autorytet ma racje ponieważ przyznaje oceny, tytuły, kary i nagrody. ! (Tak robi rząd, sąd … z obywatelami…)

A przecież, jest to wszystko, czego potrzebuje posłuszny niewolnik, pozytywnej oceny swoich działań i zachowań względem Pana i autorytetu! 

Jest to hodowla, oparta na zasadach wyboru najmniej inteligentnych jednostek, najlepiej przystosowanych do bezsensownej ideologii służenia państwu …  

Jednym słowem, czym wyżej zachodzisz tym bardziej jesteś użyteczny dla systemu i jego przestępstw, względem innych ludzi. !

  
W placówkach oświatowych, na próżno można szukać wolności intelektualnej, będacej podstawą kreatywizmu i wolnomyślicielstwa. ! 

Zauważ drogi uczniu i studencie, że Twoja praca, musi opierać się na lekturach, autorytetach i przykładach autorytatywnych. ! 

Jesteś autorem czudzych biografii , lecz nie możesz być kreatorem wolnych i niezależnych myśli i sformułowań. !

  
(Potem kretyni – niewolnicy zwracają mi, uwagę na brak poszanowania dla autorytetu, jakiego autorytetu …? 

Twój pan jest twoim bogiem, bo daje ci poprzez ucisk i władze tytuł, stopień i jedzenie. Głupcze. !)

To nie przypadek, ponieważ w szkołach zanikła wiedza o logice działania … Działamy na zasadzie powielania działań innych ludzi!

Nie, możemy podjąć logicznych działań decydujących o naszej przyszłości, skupiając się na opiniach nauczycieli, psychologów, rodziców i kolegów … 

  
A jeśli wybierzesz własny kierunek studiów to zawód, przychodzi zbyt szybko aby wytworzyć z wolnych, świeżych idei niezależne owoce działań odmiennych od programu nauczania i poleceń profesorów !

Kolejną rzeczą o, której nie dowiesz się w szkole i w procesie edukacji jest logiczny temat przynależności społecznej. 

Nikt nie nauczy, Cię jak zaspokoić praktycznie potrzeby danej grupy społecznej , uczysz się tylko polityki kreowania interesów państwa względem społeczeństwa. ! 

Nikt nie nauczy, Cię rządzić państwem, ale tylko zarządzać jego interesem ! 

  
Nikt nie nauczy, Cię tego jak rozpoznać wewnętrznego wroga, oraz jak rozwiązać ten problem, ponieważ prawo ogranicza, Cię do posłuszeństwa wobec państwowego ciemiężyciela. !  

Jeśli, można wychowywać młodych ludzi wierzących w chore idee sądów i władzy centralnej, można również wyeliminować zdolność rozumowania, pojmowania i kreatywnego myślenia . 
Tak państwo staje się właścicielem nieświadomego społecznie niewolnika.

  
Państwo, utrzymuje wrogi stosunek do wszystkich, którzy potrafią i mogą omawiać i analizować własne pomysły. 

Tak samo reagują niewolnicy spotykając na swojej drodze wolną i logicznie myśląca istotę. ! 

Wielokrotnie spotykałem na swej drodze osoby, które nie rozumiały mnie, twierdząc, że mówię w obcym języku … 

Istoty te, bały się mnie i bały się stanu prawdziwej wolności, która mogłaby im odebrać iluzje życia w zdemoralizowanym świecie! 

  
Osoby żyjące w utopi wypaczonego i zdemoralizowanego życia, nie są zdolne do wyjścia poza schemat pojęć edukacyjnych poznanych w procesie nauki. ! 

Niewolnicy ci, nie potrafią stworzyć niczego, co byłoby wolne od książkowych pojęć. ! To jest tragedia ! A mówimy także o magistrach, profesorach, naukowcach i doktorach. ! 

Dlatego nie rozumiecie czym jest prawdziwa wolność, idee dobra i dobrobytu społecznego, kreacja wolnego od oprocentowania kredytu, idea samostanowienia, senatu społecznego … 

Bo te pojęcia zostały wytarte z książek i internetu … Pomału, wyciera się moje nazwisko, poglądy i fakty (nie teorie) mogące odmienić ludzkie życie …

  
Ludzie w dzisiejszych czasach, nie są zdolni do pojęcia zasad religii czy polityki. Bo w kręgu wolnych ludzi, one nie istnieją ! 

Ludzie, nie są wstanie zaangażować się w debaty, i dają się oszukiwać psychologii, socjologii i politycznej manipulacji ! 

Ponieważ nie są inteligentni, lecz tylko wykształceni i powtarzają odgórnie przyjęte schematy postępowania. ! Zombie !

Oto ciemność, oto dzisiejszy postęp i rozwój oparty na głupocie i deprawacji społeczeństw, wierzących w wolność opartą na zabawie, rozrywce, nałogach i popędach ! 

  
Wolność.? , Liberty.? Zbiorowe potrzeby.? Odpowiedzialność.? Dobrobyt ? Dobro społeczne. ? Nikt nie wie, o czym ja do cholery mówię.? A mówię o kreowaniu samostanowienia nad moralnym sobą i państwem.

Wolność, według większości młodych kobiet i facetów : Przecież mogę tańczyć, pić, palić, dzwonić i gadać głupoty, wybierać ludzi jak mięso w internecie , jaka jeszcze może być wolność … ?! 

A gdzie debilu : moralność, zasady, samoograniczenie, dobro społeczne, wolnomyślicielstwo, kreatywizm, potrzeba tworzenia, miłość, wierność, wstyd czy poświęcenie …??! 

Ludzie, przestali myśleć trójwymiarowo i kreatywnie, nie wiedzą jak określić, coś co nie zostało im sprzedane w postaci książek i edukacji … Ludzie nie widzą całości tylko wygodne dla nich wycinki wolności, miłości, prawdy … 

  
Komputer zastapił im myśli, poczucie anonimowości prowadzi do braku odpowiedzialności i osobistej anarchii. !!! 

A anonimowość, prowadzi także do braku wstydu, zachamowań, wierności i miłości, bo liczy się obraz, ciało i płytkość oraz brak trwałości i zobowiązań !!!

( http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/czarna-psychologia-internetu.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/do-kogo-nalezysz-niewolniku.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/samograniczenie-autorytetu-w-celu.html )

Według tych ludzi, trzeba być tolerancyjnym w stosunku do każdej formy nowej „wolności”, czyli czystych przejawów nielogicznego i nieludzkiego zła i patologii !

Normy moralne zostały wyłączone, logika została sprowadzona do formy internetowego cwaniactwa. !!! Nie ma mowy o inteligencji w świecie pustki emocjonalnej i duchowej !

  
Bez względu, na to jakim jesteśmy społeczeństwem: demokratycznym, socjalistycznym , chrześcijańskim … Większość tego społeczeństwa to gromada idiotów, zwierząt i niewolników o nikłym poziomie inteligencji i moralności. Bowiem m.in. wierzą w określające ich byt sztuczne nazwy … 

( Pierdolenie o kryzysach i demokratycznych wartościach, można przedstawić w dwóch prostych zdaniach : 

Jest źle, ponieważ wasze działanie ma na celu przekonanie nas, że jesteście potrzebni do kreowania niepotrzebnych nikomu pomysłów i problemów, które nieudolnie rozwiązujecie przez terror i wyzysk społeczny. ! 

Oczekując wiary, modlitw i poklasku i wykorzystywanego przez was podziału społecznego …)

Obywatele nie są już zainteresowani kreowaniem własnego bytu, wiedzy i nie są już zainteresowani prawdą i polityką, zatracają potrzebę dobra i dobrobytu społecznego, poprzez ignorancje i bezradność, a to wiąże się z brakiem wiedzy, bo edukacja i nauka jej nigdy nie zastąpi ! 

Kto decyduje o tym, kim będziesz i kim jesteś.?

  
Kto doprowadził do inwazji ludzi kreujących wasz światopogląd za pomocą nauki i autorytetów.? Kto jest graczem, a kto programatorem. ?

Kto zabił wiedze, zastępując ją nauką. !?

Celem, „(prze)kształcenia” obywateli jest ich uwstecznienie moralne i intelektualne, przez płytkie i zanikające już procesy wykształcania -wiedzy, kreatywizmu i wolnomyślicielstwa, jest to zbrodnia dokonywana na człowieczeństwie i jego prawie do wolności intelektualnej. !

(http://psychologia-nwo.blogspot.com/2016/02/senacka-komisja-sledcza-na-temat.html)

Dokonano demontażu umiejętności logicznego rozumowania, zakazano wykorzystania logiki w procesach podejmowania decyzji, oraz radzenia sobie z rodzącymi się w was pomysłami i pytaniami … 

  
Dlatego ludzie, którzy jeszcze wiedzą, czym jest logiczne myślenie, uczą się w każdy możliwy sposób, uciekając jak najdalej od grup i samokontrolujących się stad idiotów.  

Pierwsze kroki, w świecie prawdy i wolności są najtrudniejsze. Alienacja, odrzucenie, bezrobocie, odrzucenie demoralizujących was przyjaciół , rodzin, grup i stad bywa bolesne … 

Ale potem, nowy adept, student odkrywa nowy świat, pełen nieznanych informacji, kreatywnych form rozwoju oraz sztukę tworzenia i samodzielnego myślenia pozbawionego idei autorytetu.

Tak rodzą się geniusze, tak odradza się wiedza, moralność, prawda, zasady, tak odchodzi się od nałogów i popędów na rzecz twórczości, prawdziwej miłości, wiary i moralności. !!!

  
To jest moja droga do, której zapraszam wasz wszystkich, abyście mogli zobaczyć bezsens hierarchii, religii, partii, nauki, nałogów i popędów. !!! 

Władza boi się świadomej wiedzy, za którą idzie prawda, wolność i kreatywizm !

Wojciech dydymus Dydymski
Liga Świata 

(Tekst zmieniano w latach: 2010-2016 r.)

P.s Oby, moja logiczna retoryka znalazła się tam, gdzie rodzi się bunt przeciw kłamstwu i niewoli.